EMPRESA      |       SERVEIS      |       NOTICIES      |       CONTACTE      |       SITUACIÓ
28/06/2014 - MARCATGE CE D'ESTRUCTURES

Segons la Directiva Europea de Productes per a la Construcció (DEPC), tots els productes fabricats per ser incorporats de forma permanent en obres de construcció, tant edificació com a obra civil, en tot el mercat interior de la Unió Europea han d'estar en possessió del seu marcatge CE d'acord a les normes europees de referència. En el cas de les estructures metàl·liques aquestes normes són l'EN 1090-1, EN 1090-2 i EN 1090-3. L'EN 1090-1 (certificable) tracta de les disposicions per a l'avaluació de la conformitat dels components que impliquen conformitat amb les característiques de comportament declarades pel fabricant dels components. L'EN 1090-2 (no certificable) especifica requisits per a l'execució d'estructures d'acers. L'EN 1090-3 (no certificable) especifica requisits per a l'execució d'estructures d'alumini).

Després del període inicial de transició que finalitzava l'1 de juliol de 2012, l'EN 1090-1 havia de ser la norma legal d'obligat compliment als països membres de la UE. No obstant això, la data va ser demorada dos anys, per la qual cosa fins al proper 1 de juliol de 2014 no serà obligatori i exigible el marcat CE.

És responsabilitat del propi fabricant realitzar les tasques requerides perquè els productes que comercialitza portin el distintiu del marcatge CE. La comercialització d'un producte que no disposi de marcatge CE quan aquest sigui obligatori serà objecte de sancions econòmiques i administratives, a més d'altres de tipus penal o civil que es puguin derivar.

Un Organisme de Certificació és l'encarregat d'otorgar el certificat per al marcatge CE i de realitzar cada any una auditoria de seguiment i als tres anys l'auditoria de certificació. Si el fabricant ja compta amb un sistema de gestió certificat segons la norma EN ISO 9001, pot sol·licitar a l'Organisme de Certificació les dues auditories simultànies, amb el consegüent estalvi de costos.

El fabricant està obligat a establir, documentar i mantenir un sistema de control de producció en fàbrica (CPF) per assegurar que els productes posats al mercat són conformes amb les característiques de comportament declarades.

El sistema de CPF ha de ser conforme als requisits de la norma EN ISO 9001 i realitzat específicament per complir amb els requisits de l'EN 1090-1 (procediments escrits, control dels equips, control del procés de producció, inspeccions periòdiques, etc). El resultat de les inspeccions, assajos i avaluacions establertes en el CPF han de ser registrats.
 16/09/2010 - LLEI 20/2009 DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS
La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats, va entrar en vigor el passat 11 d’agost. Aquesta norma deroga expressament la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental (IIAA).
 
La principal característica de la nova llei és que es limita únicament als aspectes ambientals i les  altres matèries abans contemplades per la Llei 3/1998 passen a regular-se en les corresponents normes sectorials, com ara la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis; la Llei 11/2009, de 6 de juliol, d’espectacles públics i activitats recreatives; la Llei 18/2009, de salut pública de Catalunya; la Llei 12/2008, de seguretat industrial o el Decret Llei 1/2009, d’ordenació d’equipaments comercials.
 
Es realitza una nova classificació de les activitats i la seva corresponent tramitació segons les seves característiques ambientals:
 
-         Autorització ambiental (activitats amb avaluació d’impacte ambiental)(Annex I.1 i Annex I.2)
-         Declaració d’impacte ambiental amb autorització substantiva (Annex I.3).
-         Llicència ambiental (Annex II).
-         Comunicació (Annex III).
 
Les activitats que amb la Llei 20/2009 hagin canviat d’annex se’ls aplicarà amb caràcter general, el règim propi de l’annex en que han quedat enquadrades.
 
També s’estableixen les noves periodicitats pel que fa als controls ambientals periòdics:
 
-         Annex I.1: 2 anys
-         Annex I.2 i Annex I.3: 4 anys
-         Annex II: 6 anys
-         Annex III: no necessari
 
En aquest aspecte, destacar que amb la nova classificació, la majoria de les empreses passen a englobar-se dins de l’Annex III de comunicació ambiental de la nova llei, pel que no hauran de sol·licitar Llicència Ambiental i no necessitaran haver de realitzar controls ambientals periòdics.
 
Si desitgen rebre més informació sobre com els afecta la nova llei de prevenció i control ambiental d’activitats, poden posar-se en contacte amb TECNOGEST i intentarem donar-li una resposta als seus dubtes.
 


15/02/2010 - MARCAT CE FINESTRES
Us recordem que a partir del proper dia 1 de febrer del 2010 ja és obligatori realitzar el Marcat CE de les finestres i/o les portes peatonals exteriors d’acord a la Norma UNE-EN 14351-1, en compliment de la Directiva de Productes de la Construcció i del Codi Tècnic de l’Edificació i después de 3 anys de co-existència, durants els quals hi podia haver en el mercat finestres i/o portes amb i sense el Marcat CE.
 
El Marcat CE per a finestres i/ portes suposa la realització d’Assajos a través d’un Organisme Notificat i la implantació d’un Control de Producció en Fàbrica per part del fabricant/taller que fabrica les unitats acabades i que és el responsable final de l’etiquetatge i de la declaració de la conformitat del producte.
 
Les característiques obligatòries que s’han de declarar en tots els casos son les següents:
 
-          Permeabilitat a l’aire
-          Resistencia a la càrrega de vent
-          Estanqueïtat a l’aigua
-          Aïllament tèrmic
-          Atenuació acústica
 
Existeixen diferents modalitats per complir amb el Marcat CE de les finestres i/o portes peatonals exteriors (certificació en cascada, compartida, unitària) i totes elles son possibles si es realitzen de forma correcta.
 


11/02/2010 - EXTERNALITZACIÓ PROJECTES INNOVACIÓ
 
La tendència a l’externalització de serveis s’ha convertit en una línia d’actuació que cada cop més les empreses estan seguint en tots els seus àmbits.
 
Històricament l’externalització de serveis s’ha estat realitzant només per aquelles tasques considerades com a “no crítiques”, utilitzant únicament els recursos interns per aquelles tasques considerades com a “crítiques”.
 
En aquest aspecte, la innovació ha estat un exemple d’aquelles tasques que l’empresa ha considerat històricament com a no externalitzables.
 
Actualment, degut a l’actual crisis, la manca de recursos humans i de temps i la necessitat de les empreses per reduir els costos estructurals fixes, però sobretot al canvi de mentalitat cap un nou paradigma de la innovació oberta, fa que les empreses es plantegin la necessitat de tenir un equip pluridisciplinar extern que l’ajudi en el desenvolupament dels seus projectes d’innovació.
 
Els principals avantatges son:
 
- L’habilitat per localitzar i integrar coneixements i tecnologies, pròpies i externes.
- La reducció i control dels costos de la innovació i la compartició dels riscos.
- Estimula la innovació interna i genera sinèrgies.
 
A més, les diferents subvencions Estatals i de la Generalitat de Catalunya per a projectes de R+D+i, afavoreixen principalment els serveis d’externalització i de col.laboracions externes en projectes d’innovació, subvencionant-los fins a valors del 50% dels costos externs.
 
TECNOGEST posa a la seva disposició els seus serveis d’enginyeria i de gestió de projectes d’innovació, amb l’objectiu de facilitar a les empreses el procés d’innovació dels seus productes, garantitzant la total confidencialitat i protecció dels resultats obtinguts.
 


09/02/2010 - AJUTS INVERSIONS MAQUINÀRIA 2010
 
La Generalitat de Catalunya ha obert avui el termini de presentació de les sol.licituds per la concessió d’ajuts d’aquest any 2010 per a les inversions en maquinària i equips que millorin les condicions de treball.
 
Aquest tipus d’ajuts son només per a empreses entre 1 i 49 treballadors i la quantitat màxima prevista per aquest any és del 20% a fons perdut.
 
Les empreses han d'estar dins dels següents sectors:
 
1. Construcció (CCAE: 41, 42 i 43).
2. Metal·lúrgia (CCAE: 24,25,26,27,28,29,30,32,33,43,95)
3. Comerç (CCAE: 11,45,46,47,52,95)
4. Hoteleria (CCAE: 55 i 56).
5. Fusta i moble: (CCAE : 16,20,22,26,28,29,30,31,32,33,95.
6. Tèxtil: (CCAE: 13,14,33,95)
7. Indústries de productes alimentaris i begudes (CCAE: 10,11 i 35)
8. Edició, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats (CCAE: 18,58 i 59)
9. Reciclatge (CCAE : 38)
10. Indústria cuir i calçat (CCAE : 15)
11. Indústria paper (CCAE : 17)
12. Activitats serveis socials amb allotjament (CCAE : 87)
 
 
Es poden sol.licitar aquestes subvencions tant per l’adquisió de màquines que substitueixin a altres existents, com per les inversions realitzades per adequar les màquines antigues (NO CE) als mínims requisits de seguretat, segons el RD 1215/97.
 
El termini màxim de presentació de les sol.licituds és el dia 30 d’abril del 2010.
 
Així mateix els recordem que si volen els podem ampliar la informació de forma totalment gratuïta i si ho desitgen, els hi podem tramitar la subvenció.
 


01/02/2010 - AJUTS INNOVACIÓ 2010

 
La Generalitat de Catalunya a través del CIDEM (ACCIÓ) ha obert recentment els terminis de presentació de sol.licituds per la concessió d’ajuts a la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació (R+D+i) per aquest any 2010.
Tot seguit els resumim les principals subvencions publicades o que estan vigents i els recordem que els podem ampliar la informació de qualsevol d’elles de forma totalment gratuïta, i si ho desitgen, els hi podrem tramitar.
 
Ajut
Termini
Innoempresa col·laboració
Ajut per a projectes innovadors en els que col·laboren, en la realització i finançament, un mínim de 3 empreses relacionades per la cadena de valor. 
Obert
Termini: 25/01 a 25/03
Innoempresa innovació
Ajut per a projectes d’innovació que suposin la introducció d'un nou producte, servei, procés o mètode que aporti avantatges competitives.
Obert
Termini: 25/01 a 25/03
Innoempresa sistematització R+D+i
Ajut per a implantar un model de sistematització del procés d’R+D+i d’acord amb la norma UNE 166.002-Sistemes de Gestió de la R+D+i.
Obert
Termini: 25/01 a 25/03
Nuclis cooperatius R+D
Ajut per a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental que realitzin agrupacions d’empreses -mínim 3- amb la subcontractació de centres de recerca o centres tecnològics.
Obert
Termini: 25/03 a 03/05
Eranet R+D: Eurotransbio i Manunet
Ajut per a projectes d’R+D que hagin estat aprovats a les convocatòries Eranet dels projectes Eurotransbio i Manunet.
Obert
VII Programa Marc R+D
Ajut per a la presentació de Projectes d’R+D al 7è Programa Marc de la UE 2007-2013 duts a terme conjuntament per empreses i organismes de recerca.
Pendent publicació
Línia ICF-ACC1Ó innovació
Finançament per a projectes d’inversió que fomentin la modernització tecnològica industrial i la industrialització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació.
Pendent publicació
Línia R+D
Finançament per a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental de més d’un milió d’euros.
Pendent publicació
Línia Pols d'Innovació
Finançament destinat a fomentar l’atracció d’empreses als Pols d'Innovació -Parcs Científics, Tecnològics, d’Innovació o Polígons industrials especialitzats-.
Pendent publicació
Crèdit Innovació
Finançament mitjançant entitats financeres per a projectes d’R+D+i.
Obert
Termini:
09/12/09 - 15/10/10
Línia Empreses Base Tecnològica
Finançament per a la consolidació de noves empreses de base tecnològica.
Pendent publicació
Inversions empresarials d'alt impacte
Ajut per a projectes d’inversió innovadors considerats d’alt impacte i que generin ocupació estable -mínim 15 llocs de treball- o que suposin una inversió mínima d'un milió d'euros. 
Obert
1r termini: 01/03 a 29/04
2n termini: 03/05 a 29/07
3r termini: 02/08 a 28/10


Avís Legal    |    Mapa Web
Pol. Ind. Torre Mirona - Ctra. Vilablareix, s/n - 17162 Bescanó (Girona) - Tel. +34 972 405 947 - Fax +34 972 246 230